individuálna 
psychotERAPIA

Cenník a kontakt

Individuálna psychoterapia, raz za týždeň – 60€ / 45 minút 
Individuálna psychoterapia, raz za 2 týždne – 65€ / 45 minút 
Nepravidelné konzultácie (resp. raz za mesiac) – 70€ / 45 minút

Platba po sedení.  
Správa z psychologického vyšetrenia / terapie – 70€

V prípade zrušenia dohodnutého termínu menej ako 48 hodín pred sedením je nutné sedenie uhradiť.

Doba úvodnej konzultácie je obvykle 90 minút (130€), porozprávame sa o Vašich očakávaniach, potrebách a cieľoch, preberieme možnosti a spôsoby spolupráce.

Ak si následne budeme vedieť predstaviť vzájomnú spoluprácu, dohodneme si ďalšie 3 konzultácie trvajúce 45 minút (70€). 
Ak spoločne zistíme užitočnosť pokračovania v pravidelných konzultáciách, dohodneme si pravidelné termíny.

PhDr. Roman Oros  |  iTerapia.sk 
Bernolákova 7  |  811 07  Bratislava 

– Staré Mesto

Na interkome stlačte číslice 1012, potom tlačidlo OK a ja Vám otvorím. Priestory sú na 1. poschodí.

mail: info@iterapia.sk 
odkazovač: 02 2120 1230

Po zanechaní odkazu, resp. mailovej správy, Vás budem kontaktovať hneď ako to bude možné. 

SKUPINOVÁ 
psychotERAPIA

Skupinová BGT

Začiatkom februára 2022 plánujem zahájiť skupinovú terapiu v priestoroch Novej Cvernovky - v Kabinete pomalosti. Skupina je určená najmä pre tých z vás, ktorí máte potiaže vo vzťahovej oblasti - či už ide o vzťah ku sebe, k iným alebo s inými, ale aj pre tých, ktorí sa chcete venovať sebapoznaniu či osobnostnému rozvoju. Pôjde o krátku, 4-mesačnú, skupinovú psychoterapiu (BGT - Brief Gestalt Therapy) v duchu geštalt princípov, viac informácií doplním najneskôr do konca roka 2021.

Etický kódex

Všeobecným cieľom psychoterapie je podporovať blaho jednotlivcov, skupín a komunity v ich spoločenskom kontexte a v kontexte ich prostredia v rámci psychoterapeutického vzťahu (ktorý je preferovaným prostredím pre psychoterapiu).
Gestalt terapia uznáva tieto všeobecné ciele, zvlášť subjektívnosť blaha jednotlivca ako fenomenologickej bytosti v rámci jej poľa. Keďže realizácia tohto špecifického cieľa sa implementuje cez dialóg, ktorý vychádza z rešpektovania nezávislosti a self-regulácie jednotlivca, tento kódex vykonávania praxe ponúka spôsob riešenia problémov medzi dvomi alebo viacerými stranami. Na rozdiel od hierarchického systému založeného na posudzovaní ľudí a vyvodzovaní dôsledkov, dosahuje Gestalt terapeut riešenie problémov cez dialóg a výmenu názorov.

 Tento kódex platí pre všetkých individuálnych a inštitucionálnych členov Európskej asociácie pre Gestalt terapiu (EAGT) na medzinárodnej úrovni. Kódex má dvojaký účel: po prvé, definuje všeobecné hodnoty a princípy a zavádza štandardy vykonávania odbornej praxe pre Gestalt terapeutov; po druhé, informuje a chráni verejnosť, ktorá ich služby vyhľadá.

 Kódex je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť uvádza tie hodnoty a princípy, ktoré sú nescudziteľnými právami človeka. Druhá časť obsahuje smernice ako si tieto práva ctiť a chrániť ich.

1. ETICKÝ  KÓDEX
- Uznanie rovnocennosti hodnoty ľudí 
- Rešpekt k jedinečnosti, hodnote a dôstojnosti človeka
- Uznanie rovnocennosti ľudí z hľadiska rasy, pôvodu, etnickej príslušnosti, pohlavia, sexuálnej identity či preferencie, zdravotného postihnutia, veku, náboženstva, jazyka, sociálneho či ekonomického postavenia a potreby spirituality
- Uznanie významu nezávislosti a self-regulácie jedinca v kontexte interpersonálnych vzťahov založených na kontakte

2. KÓDEX VYKONÁVANIA ODBORNEJ PRAXE V GESTALT PSYCHOTERAPII
Odborná spôsobilosť:
- Gestalt terapeut príjme len tie úlohy, u ktorých vie, že má alebo by mal mať potrebnú odbornú spôsobilosť k tomu, aby sa im venoval a ukončil ich spôsobom, ktorý je prospešný pre klientov proces.
- Pokiaľ Gestalt terapeut v priebehu práce s klientom narazí na limity svojej odbornej spôsobilosti, buď klienta odporučí k inému odborníkovi alebo nadviaže spoluprácu s iným odborníkom. 
- Gestalt terapeut chráni svoju prácu a profesiu všeobecne pred akýmkoľvek nekvalifikovaným konaním, projektmi alebo postupmi (semináre, prednášky, rozhovory vo verejných médiách), ktoré nie sú v súlade  s prijatými profesijnými štandardmi.

Vzťah klienta a terapeuta:   
- Vzťah klienta a terapeuta je profesionálny vzťah, v ktorom je hlavným terapeutovým záujmom prospech klienta.
- Gestalt terapeuti uznávajú význam tohto vzťahu pre účinnú terapiu a sú si vedomí moci a vplyvu a aspektov závislosti, ktoré sú tejto situácii vlastné a môžu z nej vyplynúť. Gestalt terapeut bude konať spôsobom, ktorý je v súlade s týmto poznaním a nebude využívať či zneužívať klientov finančne, sexuálne, emocionálne, politicky či ideologicky pre vlastný osobný prospech či potreby alebo pre záujmy iných osôb či inštitúcií.
- Fyzický kontakt v terapeutickom procese je zameraný výlučne na prospech klienta a vyžaduje osobitú odbornú reflexiu a opatrnosť, pre používanie fyzického kontaktu v terapeutickom procese je určujúci klientov súhlas.

Dôvernosť informácií:
- Všetky výmeny medzi Gestalt terapeutom a klientom sú považované za dôverné.

Kontrakt s klientom:                      
- Akýkoľvek kontrakt – písomný alebo ústny - medzi Gestalt terapeutom a klientom je pre obe strany záväzný.
- Kontrakt (dohoda) jasne definuje výšku platieb, spôsob úhrady, miesto konania terapeutických sedení, prerušenie a rušenie stretnutí klientom alebo terapeutom.

Bezpečie:
- Gestalt terapeut urobí všetky možné opatrenia, aby klient neutrpel v priebehu terapeutických sedení v prostredí, kde terapia prebieha, žiadnu fyzickú či psychickú ujmu.
(etický kódex v plnom znení je uvedený na webovej stránke Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu - sagt.sk)